Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2017

9333 2e81
Reposted fromdivi divi
pszczola91
1470 12b9
Nose
Reposted fromvolldost volldost vianitrovent nitrovent
pszczola91
pszczola91
8707 3c25 500
Reposted fromlujek lujek vialubisztosuko lubisztosuko
pszczola91
2912 398c 500
Reposted fromkaiee kaiee vianitrovent nitrovent
pszczola91
 Zamarzyło jej się niemożliwe.
— N.Sparks
Reposted fromnivea nivea viaMigotliwa Migotliwa
pszczola91
Jeśli coś sprawia nam przyjemność nie może być złe, prawda?
— April Kepner/ chirurdzy
Reposted fromresort resort viapannaniczyja pannaniczyja
pszczola91
Co to jest miłość
Nie wiem
Ale to miłe
Że chcę go mieć
Dla siebie
Na nie wiem
Ile

Gdzie mieszka miłość
Nie wiem
Może w uśmiechu
Czasem ją słychać
W śpiewie
A czasem
W echu

Co to jest miłość
Powiedz
Albo nic nie mów
Ja chcę cię mieć
Przy sobie
I nie wiem
Czemu
— Jonasz Kofta, „Co to jest miłość”
Reposted fromwynne wynne viaMigotliwa Migotliwa
pszczola91
3497 d451
Reposted fromzi zi viasecalecornutuum secalecornutuum
pszczola91
9289 d901 500
Reposted fromzciach zciach viadivi divi
pszczola91
8837 450c
Reposted fromzciach zciach viadivi divi
pszczola91
3869 d97d 500
Reposted fromtfu tfu viaKrzychulec Krzychulec
pszczola91
9379 f13c 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viakokoko kokoko
pszczola91
8509 944a 500
Reposted frombeautifull-lie beautifull-lie viaMigotliwa Migotliwa
pszczola91
8721 a8bc 500
Reposted fromzciach zciach viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

September 11 2017

pszczola91
0885 19d7 500
Reposted fromoll oll viazoria zoria
9816 ec84 500
Reposted fromsummonerjolan summonerjolan viajadex jadex
pszczola91
1657 8585 500
Reposted fromdreptak dreptak viabercik bercik

September 09 2017

pszczola91
8738 4127 500
Reposted fromfungi fungi via8agienny 8agienny
3289 2b92 500
Reposted fromdivi divi viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl