Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

pszczola91
8180 c869
Reposted fromtatze tatze vialeniwabula leniwabula
pszczola91
3528 e609 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viazurawianiaczka zurawianiaczka
pszczola91
Reposted fromzelbekon zelbekon viazurawianiaczka zurawianiaczka
pszczola91
pszczola91
3297 b404
pszczola91

powerburial:

this is arcane knowledge that the human mind cant comprehend

Reposted fromRekrut-K Rekrut-K viathor7o thor7o
pszczola91

CHOO CHOO
Reposted fromzachlanny zachlanny viathor7o thor7o
pszczola91
"Stoję na środku drogi z odchyloną w tył głową i gapię się w niebo. Tak łatwo można zapomnieć, jak cudowny jest świat."
— William Wharton - "Al"
pszczola91
pszczola91
Wszystko wiesz (...) Ja wiem, że ty wszystko wiesz. Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie w ogóle istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko zrozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem, Krystyno. Biedne, nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców.
— Marek Hłasko
pszczola91
2184 1b9c 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaprincess-carolyn princess-carolyn
pszczola91
6095 38d6
Reposted frompani-na-m pani-na-m viasucznik sucznik
pszczola91
3579 68e4 500
Reposted fromgket gket viasucznik sucznik
pszczola91
Reposted fromFlau Flau viasucznik sucznik
pszczola91
Reposted fromdrunkwolf drunkwolf viasucznik sucznik
pszczola91
7291 5ab2 500
Reposted frompffft pffft vialeniwabula leniwabula
pszczola91
Reposted fromregcord regcord viasucznik sucznik

December 02 2017

pszczola91
1111 d93c 500
Reposted frompffft pffft viasucznik sucznik
pszczola91
Reposted fromkaiee kaiee viapierniczek pierniczek
pszczola91
0845 a18e
Skiing is Murdering
Reposted fromkillerklown killerklown viathor7o thor7o
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl